به پالیزوک خوش آمدید

شماره حساب های پالیزوک

در صورت نیاز به شماره حساب یا شماره کارت ما می توانید از اطلاع زیر استفاده و پس از واریزی حتماً رسید واریزی را برای ما ارسال نمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای صاحب امتیاز وب سایت پالیزوک محفوظ است. www.Palizook.ir